Preskočiť na obsah

Zásady ochrany osobných údajov 

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Fendex Investments, s. r. o., so sídlom Malá Stráňa 227/3, Poniky, PSČ 976 33, IČO: 47090537, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 23963/S.

Vaše osobné údaje spracúvame pre účely riadneho poskytovania produktov a služieb. Ide najmä o informácie o novinkách, cenové ponuky, uzatvorenie zmlúv, správy zmlúv alebo pre rokovania o uzatvorení alebo o zmene zmluvy.

Pre vyššie uvedené účely je poskytnutie Vašich osobných údajov dobrovoľné, je však potrebné pre riadne poskytovanie našich produktov a služieb. Osobné údaje spracúvame po dobu neurčitú. Ak si neželáte, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali spôsobom popísaným v tomto dokumente, nebudeme Vám môcť poskytnúť naše produkty a služby v plnom rozsahu.

Vaše osobné údaje spracúvame ďalej aj pre účely marketingu, pokiaľ od Vás máme udelený súhlas. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to aj v jednotlivých častiach, buď e-mailom na adrese [info@resalexy.sk] alebo písomne na korešpondenčnej adrese Fendex Investments, s. r. o.

Oprávneným záujmom spoločnosti Fendex Investments, s. r. o. je informovať Vás o novinkách a ponúkať Vám produkty a služby.

Aby sme zaistili riadny chod spoločnosti Fendex Investments, s. r. o. a poskytli Vám kvalitné produkty a služby, majú prístup k Vašim osobným údajom aj tretie subjekty. Ide najmä o poskytovateľov IT služieb, kuriérskych služieb a ďalšie osoby, ktoré poskytujú služby pre spoločnosť Fendex Investments, s. r. o. Títo sprostredkovatelia majú s nami uzatvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov a sú tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane mlčanlivosti o nich, podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na spoločnosť Fendex Investments, s. r. o. a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu osobných údajov. Ďalej máte právo na výmaz, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania, uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a na prenositeľnosť údajov, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Práva môžete uplatniť na nižšie uvedených kontaktoch spoločnosti Fendex Investments, s. r. o. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

Fendex Investments, s. r. o. využíva v rámci svojich procesov automatizované informačné systémy a profilovanie, ktorých cieľom je zabezpečenie chodu spoločnosti a poskytnutie kvalitných produktov a služieb prispôsobených Vám presne na mieru. Ak by ste mali k informáciám o spracúvaní osobných údajov akékoľvek otázky či pripomienky, môžete nám ich poslať buď e-mailom na adrese [info@resalexy.sk] alebo písomne na korešpondenčnej adrese Fendex Investments, s. r. o.