Preskočiť na obsah

Všobecné obchodné podmienky

Článok I. – Všeobecné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľom internetového portálu umiestneného na doméne www.resalexy.sk je:

Spoločnosť: Fendex Investments s. r. o.,

so sídlom: Malá Stráňa 227/3 976 33 Poniky,

Slovenská republika,

IČO: 47090537,

DIČ: 2023734570,

Registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 23963/S,

Bankové spojenie IBAN: SK6702000000003124293857

e-mail:  info@resalexy.sk

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

1.2. Orgánom dohľadu / dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

1.3. Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len ako „VOP“), je úprava vzájomných práv a povinností medzi Zákazníkom a Poskytovateľom, úprava procesu nákupu Služieb, ustanovenie podmienok používania Služieb a iné skutočnosti relevantné pre využívanie Služieb Zákazníkom.

1.4. Zákazníkom sa na účel týchto VOP rozumie spotrebiteľ, ktorým je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len ako „Zákazník“). Definícia spotrebiteľa vyplýva z § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

1.5. Poskytovateľom sa na účel týchto VOP rozumie:

Spoločnosť: Fendex Investments s. r. o.,

so sídlom: Malá Stráňa 227/3 976 33 Poniky,

Slovenská republika,

IČO: 47090537,

DIČ: 2023734570,

Registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 23963/S,

Bankové spojenie IBAN: SK6702000000003124293857

e-mail:  info@resalexy.sk

(ďalej len ako „Poskytovateľ “)

1.6. Ak sa v týchto VOP uvádza pojem Poskytovateľ myslí sa ním Poskytovateľ v závislosti od toho či Zákazník uzatvára zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služieb podľa ods. 3.8. alebo ods. 3.9. článku III. týchto VOP.

1.7. Všetky ustanovenia uvedené v týchto VOP sa vzťahujú na Zákazníka bez ohľadu na to, či uzatvára Zmluvu s Poskytovateľom, ak výslovne tieto VOP neustanovujú inak.

1.8. Právne vzťahy, ktoré nie sú priamo upravené v týchto VOP sa spravujú podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.

1.9. Zákazník vyjadruje súhlas s týmito VOP a zároveň vyhlasuje, že sa oboznámil s ich obsahom a všetkými informáciami, ktoré sú v týchto VOP uvedené. Zákazník vyhlasuje že sa oboznámil s informáciami o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“) zverejnenými na Webovej stránke (E-shope) Poskytovateľa platnými v čase uzavretia Zmluvy, a vyhlasuje že súhlasí s ich spracovaním.

1.10. Zákazník vyjadruje súhlas s týmito VOP a potvrdzuje, že sa oboznámil s ich obsahom, pričom svoj súhlas udeľuje prostredníctvom funkcionality na to určenej, označenej ako „Prečítal/a som si všeobecné obchodné podmienky a súhlasím s nimi *“, ktorá je zverejnená v rámci objednávkového formulára, v rámci Webovej stránky (E-shopu) Prevádzkovateľa; bez vyjadrenia súhlasu s týmito VOP nemôže Zákazník dokončiť objednávku a tým uzavrieť zmluvu s Poskytovateľom.

1.11. Zákazník vyjadruje súhlas s GDPR a potvrdzuje, že sa oboznámil s ich obsahom, pričom svoj súhlas udeľuje odoslaním objednávky cez objednávkový formulár v rámci webovej stránky (E-shopu) prevádzkovateľa

Článok II. – Vymedzenie niektorých pojmov

2.1. Pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené inak, majú nižšie uvedené pojmy pre účely týchto VOP a zmluvných vzťahov vyplývajúcich z týchto VOP nasledujúci význam:

 1. a) Službami sa rozumie poskytovanie členstva, v rámci uzavretej skupiny Poskytovateľa na platforme Discord. V rámci tejto platformy má Zákazník, ktorý si zakúpi jedno z členstiev uvedených v ods. 3.8. alebo ods. 3.9. článku III. týchto VOP užívateľský status, ktorý sa odvíja od druhu zakúpenej služby, pričom tento status podmieňuje predovšetkým rozsah informácií a funkcionalít, ku ktorým má Zákazník v rámci uzavretej skupiny Poskytovateľa prístup. Všetky výhody, informácie a iné náležitosti vyplývajúce z jednotlivých druhov členstva, ktoré je možné u Poskytovateľa zakúpiť sa nachádzajú na Webovej stránke (E-shope) Prevádzkovateľa;
 2. b) Zmluvou sa rozumie zmluva o poskytovaný služieb uzavretá na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu Poskytovateľa umiestneného na Webovej stránke (E-shope) Prevádzkovateľa. Zmluva sa uzatvára na diaľku, prostredníctvom pristúpenia k týmto VOP;
 3. c) Webovou stránkou (E-shopom) sa rozumie webový obchod Prevádzkovateľa na doméne resalexy.sk v rámci ktorého Poskytovateľ ponúka jednotlivé druhy Služieb;
 4. d) Objednávkou sa rozumie výber jednej z ponúkaných Služieb v rámci Webovej stránky (E-shopu), vyplnenie potrebných informácií nevyhnutných na dokončenie objednávky a vyjadrenie súhlasu s VOP a GDPR v rámci objednávkového formulára a následné záväzné odoslanie objednávky prostredníctvom funkcionality na to určenej označenej ako „Potvrdiť objednávku predplatného“;
 5. e) Užívateľským kontom sa rozumie časť Webovej stránky (E-shopu), ktorá je každému jednému Zákazníkovi zriadená Registráciou (t.j. je pre každého Užívateľa unikátna) a sprístupnená po zadaní Prístupových údajov;
 6. f) Registráciou sa rozumie elektronická registrácia Zákazníka do databázy Webovej strány (E-shopu), a to vyplnením povinných registračných údajov v užívateľskom rozhraní Webovej stránky (E-shopu) a Prístupových údajov a ich následným uložením do databázy Webovej strány (E-shopu);
 7. g) Poskytovateľom sa rozumie spoločnosť podľa ods. 1.5. písm. aalebo podľa ods. 1.6. písm. b), ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene a na svoj účet.
 8. h) VOP sa rozumejú tieto všeobecné obchodné podmienky.

Článok III. – Predmet zmluvy

3.1. Predmetom Zmluvy uzatvorenej medzi Zákazníkom a Poskytovateľom, je kúpa jednej zo Služieb uvedenej v ods. 3.8. alebo v ods. 3.9. tohto článku, a poskytovanie zakúpenej služby v súlade s týmito VOP a právnymi predpismi Slovenskej republiky. Podstatou poskytovania Služieb Poskytovateľom sa rozumie poskytovanie členstva v rámci ktorého má Zákazník prístup do uzavretej skupiny užívateľov, v rámci ktorej poskytuje Poskytovateľ Zákazníkovi informácie týkajúce sa predaja vstupeniek na rôzne podujatia, stratégie obchodovania so zakúpenými vstupenkami ako aj mnohé ďalšie informácie, týkajúce oblasti nákupu a následného predaja vstupeniek.

3.2 Poskytovateľ ako predávajúci prostredníctvom Webovej stránky (E-shopu) ponúka Zákazníkom uzatvorenie Zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie jednej zo Služieb uvedených v ods. 3.8. alebo ods. 3.9. tohto článku. Ponukou na uzatvorenie Zmluvy zo strany Poskytovateľa je zobrazenie tlačidla s označením „Potvrdiť objednávku predplatného“ v užívateľskom rozhraní Webovej stránky (E-shopu) Prevádzkovateľa.

3.3. Za bezvýhradné prijatie ponuky Poskytovateľa na uzatvorenie Zmluvy zo strany Zákazníka sa považuje kliknutie na tlačidlo s označením „Potvrdiť objednávku predplatného“. Odoslanie Objednávky je podmienené najmä vytvoreným Užívateľského konta v rámci Webovej stránky (E-shopu) Prevádzkovateľa poprípade prihlásenia sa do vytvoreného Užívateľského konta, vyplnenie vyžadovaných informácií, vyjadrenie súhlasu s týmito VOP a vyjadrenie súhlasu s GDPR. Zákazník berie na vedomie, že Prevádzkovateľ a Poskytovateľ bude ním zadané údaje dôvodne považovať za správne a úplné a nie je povinný zadané údaje kontrolovať.

3.4. Po odoslaní Objednávky bude Objednávka spracovaná a Poskytovateľ zašle Zákazníkovi na ním uvedenú elektronickú adresu (e-mail) informačnú elektronickú správu o prijatí Objednávky, ktorým Poskytovateľ potvrdí zaradenie Objednávky na spracovanie. Týmto informačným e-mailom sa však nepotvrdzuje realizácia Objednávky a ani nie je uzatvorená Zmluva. Na uvedenú e-mailovú adresu budú Zákazníkovi zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho Objednávky.

3.5. Na to, aby došlo k uzavretiu Zmluvy je potrebné, aby Poskytovateľ potvrdil Objednávku Zákazníka. Toto potvrdenie vykoná automatický systém, bezodkladne alebo súčasne s potvrdeným Objednávky, prostredníctvom informačnej elektronickej správy.

3.6. Poskytovateľ je povinný elektronicky potvrdiť Objednávku Služieb Zákazníkovi tým, že Zákazníkovi zašle elektronickú správu s predmetom „Predplatné aktivované“. Potvrdenie Objednávky obsahuje informáciu o celkovej cene  za objednanú Službu a o dodacej lehote, ktorá môže byť predĺžená o nevyhnutne potrebný čas v prípade výskytu okolností, ktoré Poskytovateľ nezavinil a ktoré majú za následok objektívnu nemožnosť dodania objednaného poskytnutia Služieb v čase uvedenom v potvrdenej Objednávke. Doručenie elektronickej správy s predmetom „Predplatné aktivované“ sa považuje za uzatvorenie Zmluvy (t.j. Potvrdenie Objednávky je potvrdením o uzavretí Zmluvy). Zmluvné strany sú uzatvorenou Zmluvou viazané.

3.7. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Odstúpenie od zmluvy sa spravuje ustanoveniami článku VI. týchto VOP.

3.8. Zákazník uzatvára zmluvu podľa tohto článku s Poskytovateľom , ak je predmetom zmluvy:

 1. a) predplatné  – 1 MESIAC,
 2. b) predplatné  – 3 MESIACE,
 3. c) predplatné  – 6 MESIACOV,

3.9. Zákazník berie na vedomie, že počet poskytovaných jednotlivých Služieb (t.j. počet miest v rámci jednotlivých členstiev) je limitovaný, a v prípade, ak je počet voľných miest v rámci Služby 0 (slovom nula), nie je možné danú Službu zakúpiť a tým uzavrieť Zmluvu s Poskytovateľom.

Článok IV. – Predplatné, cena a spôsob platby

4.1. Poskytovanie Služieb je založené na forme členstva, za ktoré Zákazník platí mesačné opakované platby tzv. predplatné.

4.2. Platby za predplatné sa opakujú v pravidelných intervalových platbách v závislosti od druhu zakúpenej Služby uvedených v ods. 3.8. článku III. týchto VOP (t.j. buď každý mesiac, každé 3 (slovom tri) alebo každých 6 (slovom šesť) mesiacov). Automatické platby budú splatné v deň zhodný s dňom, kedy došlo k uzavretiu zmluvy Poskytovateľa so Zákazníkom, v intervaloch podľa druhu zakúpenej Služby (t.j. vždy k dátumu zakúpenia Služby prvý krát, posunuté o počet mesiacov podľa druhu zakúpenej Služby). Platba za predplatné bude automaticky vykonaná v deň splatnosti podľa predchádzajúcej vety.

4.3. Celková cena jednotlivých opakovaných platieb sa odvíja od ceny, za ktorú Zákazník zakúpil jednu zo Služieb prvý krát. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na jednostranné zvýšenie jednotlivých cien za poskytované Služby, o tomto je však povinný Zákazníka oboznámiť vhodným spôsobom, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) a zákazník má v takomto prípade právo odstúpiť od zmluvy o čom je Poskytovateľ povinný Zákazníka vopred vhodným spôsobom upozorniť.

4.4. Zákazník pri prvom nákupe Služby musí uhradiť celú sumu uvedenú pre zakupovanú Službu, a to bezodkladne po odoslaní záväznej Objednávky, pričom za týmto účelom bude presmerovaný na platobnú bránu uvedenú v ods. 4.5. tohto článku. V prípade, ak nebude suma uhradená bezodkladne, najneskôr však do času požadovaného platobnou bránou, považuje sa Zmluva za neuzavretú.

4.5. V prípade, ak je predmetom Objednávky Služba uvedená ods. 3.8. článku III. týchto VOP, využíva sa na vykonanie platby platobná brána Stripe. Všetky informácie spojené s podmienkami vykonania platby prostredníctvom tejto platobnej brány je možné nájsť na stránke www.stripe.com.

4.6. Ceny za jednotlivé druhy Služieb sú uvedené na webovej stránke Prevádzkovateľa, pričom cena za poskytovanú Službu je konečná a vrátane dane z pridanej hodnoty.

Článok V. – Poskytovanie služieb

5.1. Zakúpené Služby poskytuje Poskytovateľ prostredníctvom Webovej stránky (E-shopu) Prevádzkovateľa a platformy DISCORD.

5.2. Zákazník pre plnohodnotné využívanie poskytovaných Služieb si musí vytvoriť užívateľský účet v rámci platformy DISCORD.

5.3. Ak dôjde k používaniu Služieb v rozpore s týmito VOP alebo inými zmluvnými dokumentmi vrátane akejkoľvek formy zneužívania Služieb alebo porušenia zmluvných povinností zo strany Zákazníka, vzniká Poskytovateľovi právo na prerušenie poskytovania Služieb. Zákazník sa svojím konaním vzdáva počas trvania uvedeného prerušenia akejkoľvek finančnej kompenzácie, naturálnej alebo akejkoľvek inej náhrady za takto nespotrebované Služby.

5.4. Uzavretím Zmluvy sa Zákazník zaväzuje k tomu, že Služby a akékoľvek dáta a informácie poskytované v rámci plnenia Služieb bude využívať výhradne na svoju vlastnú potrebu.

5.5. Uzavretím Zmluvy sa Zákazník zaväzuje k tomu, že bude dodržiavať pravidlá Poskytovateľovej skupiny v rámci platformy DISCORD, zverejnené na Webovej stránke Prevádzkovateľa, a to vždy v platnom a účinnom znení. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto pravidlá.

Článok VI. – Ukončenie zmluvy

6.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a Zákazník má právo od Zmluvy odstúpiť kedykoľvek počas jej trvania, najneskôr však 72 hodín pred nasledujúcou opakovanou platbou podľa ods. 4.2. článku IV. týchto VOP. Zákazník odstúpi od zmluvy za použitia na to určenej funkcionality nachádzajúcej sa na webovej stránke (E-shope) prevádzkovateľa v sekcií „Všeobecné obchodné podmienky“ označenej ako „zrušiť predplatné“ (https://www.resalexy.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/) a následným vyplneným formulára určeného na odstúpenie od zmluvy.

6.2. Zákazník (spotrebiteľ) nemôže odstúpiť od Zmluvy, v prípadoch stanovených v platných právnych predpisoch, najmä v § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na diaľku, konkrétne, ak je predmetom Zmluvy:

 1. a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. b) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 3. c) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 4. d) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

6.3. Zákazník je oprávnený využiť svoje právo na odstúpenie od Zmluvy akýmkoľvek jednoznačne formulovaným vyhlásením vyjadrujúcim jeho vôľu odstúpiť od Zmluvy. Zákazník (spotrebiteľ) môže uplatniť svoje právo odstúpiť od Zmluvy napríklad oznámením o odstúpení:

 1. a) zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla Predávajúceho; alebo
 2. b) zaslaným elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu pre vybavovanie Objednávok.

6.4. Ak sa Zákazník (spotrebiteľ) rozhodne pre odstúpenie od Zmluvy, môže tak urobiť aj prostredníctvom formulára dostupného na Webovom portáli Prevádzkovateľa. Vzor formulára na odstúpenie Zákazníka (spotrebiteľa) od Zmluvy tvorí zároveň prílohu týchto VOP. Poskytovateľ je povinný vrátiť Zákazníkovi (spotrebiteľovi) uhradené platby alebo jej časť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia Spotrebiteľa o odstúpení od Zmluvy alebo jej časti. Poskytovateľ uhradí platby alebo jej časť Zákazníkovi (spotrebiteľovi) rovnakým spôsobom, aký použil pri platbe Zákazník, s výnimkou ak bude Zákazník požadovať iný spôsob platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

6.5. Po právoplatnom odstúpení od Zmluvy má Poskytovateľ povinnosť vrátiť Zákazníkovi (spotrebiteľovi) všetky platby alebo časť platby, ktoré Zákazník uhradil Poskytovateľovu v súvislosti s uzavretím Zmluvy.

6.6. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne vypovedať Zmluvu uzavretú so Zákazníkom, v prípade porušenia ustanovenia ods. 5.4. článku V. týchto VOP. Zákazník v takomto prípade nemá nárok na vrátenie zaplatenej ceny.

6.7. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne vypovedať Zmluvu uzavretú so Zákazníkom, v prípade porušenia ustanovenia ods. 5.5. článku V. týchto VOP. Zákazník v takomto prípade nemá nárok na vrátenie zaplatenej ceny.

Článok VII. – Reklamácia a reklamačné konanie

7.1. Poskytovateľ zodpovedá za vady poskytovaných Služieb, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe.

7.2. Zákazník má právo Služby, na ktorých sa vyskytne vada, reklamovať, a to v rámci záručnej doby, ktorá sa spravuje príslušnými ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky.

7.3. Práva zo zodpovednosti za vady poskytnutých Služieb, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, pokiaľ neboli uplatnené v záručnej dobe.

7.4. Reklamácia musí byť uplatnená u Poskytovateľa a to prostredníctvom zaslania e-mailu na elektronickú adresu pre vybavovanie reklamácií.

7.5. Ak si Zákazník uplatní reklamáciu na poskytované Služby, Poskytovateľ poučí Spotrebiteľa o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka a na základe rozhodnutia Zákazníka, ktoré z týchto práv uplatňuje, je Poskytovateľ povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7.6. Poskytovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7.7. Zákazník má tiež právo podať podnet alebo sťažnosť v prípade nespokojnosti s vybavením reklamácie. Podnet alebo sťažnosť bude vybavená/ý v primeranej lehote s ohľadom na obsah podnetu alebo sťažnosti. V prípade nespokojnosti Zákazníka (spotrebiteľa) s vybavením podnetu a sťažnosti, má Zákazník (spotrebiteľ) právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, pričom subjektom príslušným na alternatívne riešenie sporu je subjekt uvedený v článku IX. týchto VOP.

7.8. Podnet alebo sťažnosť môže Zákazník uplatniť na elektronickej adrese info@resalexy.sk pre vybavovanie podnetov a sťažností.

Článok VIII. – Spracovanie a ochrana osobných údajov na účel uzavretia zmluvy

8.1. Prevádzkovateľ ako Poskytovateľ zhromažďuje osobné údaje Zákazníka výlučne za účelom splnenia záväzkov vyplývajúcich z uzatvorených Zmlúv. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že osobné údaje poskytnuté dobrovoľne Zákazníkom v rozsahu: meno, priezvisko, elektronická poštová adresa (e-mail), adresa trvalého bydliska, adresa dodania Tovaru alebo poskytnutia Služieb, fakturačná adresa, telefónne číslo poprípade iné potrebné informácie poskytnuté Zákazníkom nebudú použité na iný ako vyššie uvedený účel.

8.2 Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľ postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Podrobné informácie o tom, ako Prevádzkovateľ zhromažďuje, spracúva a chráni osobné údaje Zákazníkov pri využívaní služieb Portálu (E-shopu) sú upravené v zásadách ochrany osobných údajov.

Článok IX. – Alternatívne riešenie sporov

9.1. V súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. t) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na diaľku Poskytovateľ informuje Zákazníka v postavení spotrebiteľa o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu (napr. v prípade ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom vybavenia jeho reklamácie alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva). Stranami sporu sú Zákazník v postavený spotrebiteľa, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a dodávateľ (Poskytovateľ), proti ktorému návrh smeruje. Orgánom alternatívneho riešenia sporov, ktorý je na takéto rozhodovanie príslušný je v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 písm. c) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov Slovenská obchodná inšpekcia alebo iný subjekt zo zoznamu subjektov alternatívneho riešenia, ktorý je vedený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky na webovej stránke http://www.economy.gov.sk/. Rovnako má spotrebiteľ možnosť využiť na alternatívne riešenie sporov aj tzv. ODR platformu.

Relevantné odkazy:

https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

9.2. Aby sa predišlo akýmkoľvek nedorozumeniam alternatívne riešenie sporu sa týka len sporu medzi Zákazníkom v postavený spotrebiteľa a Poskytovateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

Článok X. – Zodpovednosť za obsah webu

10.1 Webová stránka www.resalexy.sk môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

10.2 Klient berie na vedomie, že službu ktorú poskytujeme má čisto odporúčací charakter. Nezodpovedáme za žiadnu škodu, ktorá vznikla, či už priamo alebo nepriamo, využitím prípadného nesprávneho tipu či akejkoľvek informácie uvedenej na vašom užívateľskom účte, poprípade na inde na webovom rozhraní.

10.3 Pri následnom predaji vstupeniek či lístkov ste povinný dodržiavať pravidlá takéhoto predaja(reštrikcia distribútora pre predaj vstupeniek či lístkov) Nie sme zodpovední voči Vám ani distribútorovi vstupeniek v prípade, že tieto pravidlá porušíte.

10.4 Berte na vedomie, že nie ste oprávnený akýmkoľvek spôsobom šíriť informácie(hlavne jednotlivé tipy) ktoré Vám prostredníctvom Vášho užívateľského účtu v rámci poskytovania služieb sprístupníme. V prípade porušenia tohoto článku  máme právo obmedziť Váš prístup bez náhrady škody. Pokiaľ nám porušením tohoto článku  vznikne akákoľvek ujma, ste povinný nám túto ujmu v plnej výške nahradiť

10.5 Prijatím týchto obchodných podmienok prehlasujete, že ste si vedomí svojej finančnej situácie a že s týmto vedomím pristupujete k využívaniu webového rozhrania a našich služieb

10.6 Webové rozhranie používate na vlastné riziko. Nezodpovedáme za žiadnu priamu alebo nepriamu škodu alebo újmu, nenesieme zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webové rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením.

Článok XI. – Záverečné ustanovenia

11.1. Vzťahy medzi Poskytovateľ a Zákazníkom neupravené týmito VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Osobitné dohody v Zmluve / Objednávke majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP, pokiaľ nie sú v rozpore s platnou právnou úpravou.

11.2. Tieto VOP boli vypracované v súlade s platnými právnymi predpismi, sú informatívneho charakteru, ich znenie môže Poskytovateľ jednostranne meniť a dopĺňať v súlade s platnou legislatívou. V prípade, ak by v čase realizácie Zmluvy / Objednávky právna úprava poskytovala Zákazníkovi viac práv ako tieto VOP, platí bez ďalšieho platná právna úprava.

11.3. Zákazník berie na vedomie, že texty, články, logá a iný obsah uvedený na Webovej stránke (E-shope) sú predmetom ochrany práv duševného vlastníctva (autorského práva, práva ochranných známok, právo doménových mien a pod.). Bez písomného súhlasu Poskytovateľa alebo Prevádzkovateľa nie je možné obsah týchto stránok rozširovať.

11.4. K prejednávaniu sporov medzi Poskytovateľom a Zákazníkom sú príslušné slovenské všeobecné súdy (ak alternatívne riešenie sporu nebude úspešné). Ak právny vzťah založený Zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva Zákazníka vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.5. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa ich zverejnenia na Webovej stránke (E-shope) a vo vzťahu k Zákazníkovi sú účinné dňom uzatvorenia Zmluvy.

11.6. Zákazník uzatvorením Zmluvy výslovne prejavuje svoju vôľu a vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu a bez výhrad oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich bez výhrady dodržiavať.